anasayfa anasayfa anasayfa anasayfa anasayfa  
• Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Konuşması

Genel Çerçeve

 • Son yıllara ilişkin makroekonomik göstergelere baktığımızda ülkemizde istikrar ortamının büyük ölçüde oluştuğu görülüyor.

 • Sağlam bir makroekonomik strateji, temel yapısal reformlar, 2002 - 2008 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 5,9 büyüme olarak gerçekleşmiştir.

 • 2010 yılında yüzde 8,9’luk büyüme performansıyla Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen birkaç ekonomisi arasında yer almıştır. 2011 yılında da büyümenin yüzde 8 - 8,5 düzeyinde gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

 • Bununla birlikte, büyüme potansiyelinin tam olarak gerçekleşmesi ve refah ve büyümenin tabana yayılması temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Ulusal ve Bölgesel Kalkınma Performansımız

 • Ulusal düzeyde hızlı ekonomik büyüme süreci sağlanmasına rağmen bölgelerimizin hızlı büyümenin nimetlerinden aldıkları payı ve gelir dağılımını daha da artırmanın peşindeyiz.

 • 2008 yılı verilerine göre İstanbul’da kişi başına düşen gelir, TRB2 (Bitlis, Hakkâri, Muş, Van) Düzey 2 Bölgesi’nin yaklaşık 4,3 katı düzeyindedir. Kıyaslamanın iller bazında yapılması durumunda gelir farkları daha dramatik boyutlara ulaşmaktadır.

 • Geri kalmış bölgeler ve kırsal alanlar, özel politikalara ve ulusal düzeyde az gelişmişlik kısır döngüsünü kırabilecek ve ulusal kalkınmaya katkılarını artırabilecek yapısal desteklere ihtiyaç duymaktadır.

 • Kuşkusuz bu gayretlerin bölgesel farklara, yerel koşullara ve ihtiyaçlara, önceliklere duyarlı olması gerekmektedir. Bu çerçevede bölgelerin kendi kaynakları, bölgenin kendi insanının gayretleri kalkınmada birincil etken olacaktır.

Kalkınma Yaklaşımı ve Son Dönem Bölgesel Gelişme Uygulamalarımız

 • Ülke düzeyinde kalkınma planları ile belirlenen stratejik yol haritası, mikro düzeyde bireye odaklanan ve bireyi ön plana çıkartan bir yaklaşımla tamamlanmaktadır.

 • Kamu kesimi, kalkınmanın tek aktörü olarak görülmemekte; düzenleyici, destekleyici, vizyon açıcı ve koordine edici rol üstlenmektedir.

 • Bu yaklaşım çerçevesinde, ülkemizin yakaladığı gelişim ve dönüşümün bütün bölgelerimizin ve bütün toplum kesimlerimizin ortak çabası ile gerçekleştirilmesi, faydalarından da adil bir şekilde yararlanılması en önemli önceliklerimizden birisi olmaya devam etmektedir.

 • Bu amacın gerçekleştirilebilmesi noktasında bölgesel gelişme politikalarımızın önemi giderek artmaktadır.

 • Zira yaşanan küreselleşme eğilimleri, rekabeti ve değişimi farklı boyutlara taşımış, bölgesel ve yerel ekonomileri ve aktörleri, küresel rekabetin en önemli unsurlarından birisi konumuna getirmiştir.

Bölgesel Dinamikler ve Kalkınma

 • Bir açıdan ulusal kalkınma bölgesel ve yerel gelişmenin toplamıdır.

 • Bölgesel ve yerel gelişmenin temelinde de geleneksel üretim faktörlerinin yanında beşeri ve sosyal sermaye, girişim ve yenilikçilik kapasitesi, dış dünyayla ekonomik, ticari ve sosyal ilişki ağları vb. unsurlar mevcuttur.

 • Bölgesel özelliklere ve önceliklere duyarlı olmayan kalkınma politikalarının ancak sınırlı bir başarı yakalayabildiği aşikârdır.

 • Dünyadaki tecrübe de, harekete geçmek için fırsatları değerlendirmek yerine sorunların yumak olmasını beklemenin, bütün gayreti merkezi kurumların inisiyatifine bırakmanın yetersiz kaldığını göstermektedir.

 • Bölgelerarası gelişmişlik farkları, gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya kaldığı önemli bir sorun alanlarından birisi olmaya devam etmektedir.

Kurumsal Yapılanma Hamlesi: BGYK/BGK ve Kalkınma Ajansları

 • Bölgesel gelişme politikalarının merkezi ve yerel düzeyde etkin bir şekilde hayata geçirilmesi için gerekli kurumsal yapılar oluşturulmaktadır. Bölgesel gelişme alanında ulusal düzeyde genel politikaları ve öncelikleri tayin etmek üzere Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu kurulmuştur.

 • Ayrıca, bölgesel gelişmeyle ilgili konularda koordinasyonu ve iş birliğini sağlayacak teknik istişare platformu olarak Bölgesel Gelişme Komitesi teşkil edilmiştir.

 • Ayrıca, bugüne kadar kapsamlı bir şekilde uygulama imkânı bulunamayan Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi (DOKAP) ile Konya Ovası Projesi (KOP) için uygulamayı hızlandırmak ve koordinasyonu etkili kılmak amacıyla bölge kalkınma idareleri oluşturulmuştur.

 • Bu idarelerin Bakanlığımız, Kalkınma Ajansları ve diğer paydaşlarla iş birliği içinde hazırlayacağı eylem planlarıyla, bu bölgelerde kamu yatırımlarının daha hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesi öngörülmektedir.

 • Bu vesileyle, başta valilerimiz olmak üzere, yöneticilerimizden, iş dünyasından, kamu kurumlarının bölge, il ve ilçe örgütlerinden kalkınma ajanslarına olan inançlarını, ilgilerini ve desteklerini azami seviyede tutmalarının önemini tekrar vurgulamak istiyorum.

Kalkınma Ajansları

 • Bölgesel gelişme politikalarımızdaki yapısal dönüşüm sürecinde, bölge düzeyinde kurumsal yapı taşını kalkınma ajansları teşkil etmektedir.

 • Kalkınma ajansları ile kalkınma ve iş birliği ruhunun geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması için bölge düzeyinde teknik bir kurumsal çatı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

 • Kalkınma ajanslarının dayanaklarını merkezi ve yerel düzeyler arasında, kamu kesimi - özel kesim ve sivil toplum arasında müzakere, iş birliği ve maliyet paylaşımı esasları oluşturmaktadır.

İlerlemeler

 • 2012 yılı Şubat ayı itibarıyla 785 uzman ve iç denetçi ile 153 destek personeli olmak üzere kalkınma ajanslarında toplam 938 kişi görev yapmaktadır.

 • 2008, 2009, 2010 ve 2011 yılları için Ajanslara aktarılan merkezi bütçe payları sırasıyla 40 milyon TL, 171 milyon TL, 443 milyon TL ve 61 milyon TL olmak üzere toplamda 714 milyon TL olmuştur. 2012 yılı için aktarılması planlanan merkezi bütçe payı ise 450 milyon TL’dir.

 • Ajanslarca 2012 yılı Şubat ayı itibarıyla toplam 1.040 milyon TL kaynak proje teklif çağrıları kapsamında tahsis edilmiştir.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

 • 2009 yılı Temmuz ayından itibaren Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan TR72 Düzey 2 Bölgesi’nde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) faaliyetlerini sürdürmektedir.

 • Sn. Dr. H. Mustafa Palancıoğlu, Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri olarak Aralık 2009 itibarıyla görevine başlamıştır.

 • Ajansta 1 genel sekreter, 24 uzman, 5 destek personeli, 1 iç denetçi ve 1 hukuk müşaviri olmak üzere toplam 32 personel istihdam edilmektedir.

 • Ajans bünyesinde girişimcilerin yatırım süreçlerini kolaylaştırmak ve bölgenin yatırım potansiyellerinin tanıtımını yapmak amacıyla Kayseri, Sivas ve Yozgat Yatırım Destek Ofisleri kurulmuştur.

 • ORAN koordinasyonunda 2010 – 2013 yıllarını kapsayan Bölge Planı hazırlanmıştır. Hazırlanan Bölge Planı 5 Ekim 2010 tarihinde Bakanlığımızca onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 • Bölge Planında bölgenin kalkınma vizyonu “Türkiye’nin merkezinde çok boyutlu, planlı ve orantılı olarak kalkınan dinamik ve güçlü bir Orta Anadolu’dur.” olarak belirlenmiştir.

 • Bu plan, paydaşlarca belirlenen önceliklerin hayata geçirilmesine katkıda bulunarak bölgenin kalkınmasına temel oluşturacak ve projelere verilecek destekleri kapsayan tüm mali destek programlarına çerçeve oluşturacaktır.

 • Ajans Bölge Planının vizyonu ve hedefleri doğrultusunda, Bölgenin potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik stratejiler, araştırma ve inceleme raporları hazırlamaktadır.

 • Ajansın 2012 yılı bütçesi; 15,6 milyon TL’si genel bütçeden yapılacak transfer olmak üzere toplam 43,5 milyon TL’dir.

 • Ajans sahip olduğu bütçe ile bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik projelere, organizasyonlara ve araştırmalara destek sağlamaktadır.

 • Ajans 2010 yılında İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı olmak üzere iki teklif çağrısı yayınlamıştır. 2010 yılı Mali Destek Programları kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri için 36, İktisadi Kalkınma için 377 olmak üzere Ajansa toplam 413 proje başvurusu yapılmıştır. Bu projelerden Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri kapsamında 10, İktisadi Kalkınma kapsamında ise 50 proje destek almaya hak kazanmıştır. Böylece 18 milyon TL’nin üzerinde destek sağlanmıştır. 2010 yılı Mali Destek Programları kapsamında uygulanmakta olan projelerin Mayıs 2012 tarihi itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır.

 • Bugün burada Orta Anadolu Kalkınma Ajansımızın 2011 yılı Yeni Ürün, Yenilikçilik ve Ar - Ge Mali Destek Programı, Jeotermal ve Madencilik Mali Destek Programı ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında başarılı görülen projeleri açıklamak üzere bulunuyoruz.

 • 2011 yılında; Yeni Ürün, Yenilikçilik ve Ar - Ge Mali Destek Programı, Jeotermal ve Madencilik Mali Destek Programı ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında teklif çağrıları yayınlanmıştır. Yeni Ürün, Yenilikçilik ve Ar - Ge Mali Destek Programı kapsamında 123, Jeotermal ve Madencilik Mali Destek Programı kapsamında 31 ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 47 proje olmak üzere toplam 201 proje başvurusu alınmıştır.

 • Mali Destek Programlarına ilişkin bilgi tabloda sunulmuştur.

Bin TL

Yıl

Mali Destek Programı

Ajans
Destek Miktarı (Duyurulan)

Ajans
Destek Miktarı (Gerçekleşen)

Eş-Finansman Dahil
Proje Bütçeleri

Proje Başvuru Sayısı

Desteklenen Proje Sayısı

2011

Yeni Ürün, Yenilikçilik ve AR-GE Mali Destek Programı

7.300

7.368

16.192

123

29

Jeotermal ve Madencilik Mali Destek Programı

4.500

4.496

9.488

31

16

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

5.000

5.007

7.905

47

14

Toplam

16.800

16.871

33.585

201

59

2010

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı

14.417

12.633

28.413

377

50

Küçük Ölçekli Alt Yapı Projeleri Mali Destek Programı

4.000

5.616

10.854

36

10

Toplam

18.417

18.249

39.266

413

60

Genel Toplam

35.217

35.120

72.851

614

119


Teşekkür

 • Merkezi ve yerel kuruluşlarımızın temsilcileri ile özel sektör temsilcilerini bir araya getiren bu törende, bölgesel ve ulusal kalkınma konularında geleceğe dönük beklentilerin ortaya konulduğunu ve Ajansların kalkınma hamlemize yaptığı katkıyı görmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.

 • Orta Anadolu Kalkınma Ajansının açıkladığımız Mali Destek Programlarının Bölgemize ve Ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

 • Bu toplantının organizasyonunda emeği geçen tüm Orta Anadolu Kalkınma Ajansı yetkililerine ve organizasyona iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 
 
 
    Her Hakkı Saklıdır