anasayfa anasayfa anasayfa anasayfa anasayfa  
• Belçika E - Devlet Çalıştayı Açılış Konuşması

 

Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ceylan’ın Belçika Federal E - Devlet Kurumu (FEDICT) ile Kalkınma Bakanlığı Tarafından Ortaklaşa Düzenlenen E - Devlet Çalıştayı Açılış Konuşması

Değerli Katılımcılar,

Dost Ülke Belçika’dan Gelen Saygıdeğer Konuklar,

Kamu, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları ve Basınımızın Değerli Temsilcileri,

Ülkemizin ve Belçika Devletinin gündeminde önemli bir yer tutan bilgi toplumuna dönüşüm konusunda son derece yol gösterici ve bilgilendirici olacağına inandığım bu e-Devlet Çalıştayı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu belirterek sözlerime başlamak istiyorum.

Genel olarak bakıldığında, Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüme yönelik çabalarının, Avrupa Birliği’nde yaşanan süreç ile paralellik arz ettiği görülecektir. Belçika’nın da kurucuları arasında yer aldığı Avrupa Birliği, bilgi toplumuna dönüşüm ihtiyacını daha 2000’li yılların başında görmüş ve Lizbon Stratejisi bunun üzerine inşa edilmiştir. Benzer şekilde, Türkiye’de de aynı yıllarda, Sekizinci Kalkınma Planı ile birlikte hazırlanan Uzun Vadeli Stratejide ‘bilgi toplumuna dönüşüm’ temel amaç olarak benimsenmiştir.

2001 yılında başlatılan e-Türkiye Girişimi, Avrupa Birliği’nin Lizbon Stratejisine müteakip oluşturulan e-Avrupa Girişimi’nin ülkemizdeki yansıması olarak ortaya çıkmıştır. Bunu izleyen dönemde, 2003 yılından itibaren uygulanmaya başlanan e-Dönüşüm Türkiye Projesi, bütün yönleriyle bir bilgi toplumuna dönüşüm projesidir. Projenin genel koordinasyonu görevi Devlet Planlama Teşkilatı’na verilmiştir.

E - Dönüşüm Türkiye Projesi, genel hatları ile Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm politikasının temelini oluşturmuştur. e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin en somut adımı ise, yine Proje kapsamında Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlanması olmuştur.

Bu bağlamda Bilgi Toplumu Stratejisinde yer alan yedi stratejik öncelik alanından ikisi e-devlet konusuna ayrılarak, e-devlet merkezi bir konumda yer almıştır.

E - Devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik çalışmaların odağında yer almaktadır. Ülkemizde e-devlet çalışmalarıyla kullanıcıların elektronik ortamda sunulacak kamu hizmetlerine farklı platformlardan, güvenilir bir şekilde ve tek noktadan erişebilecekleri, vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçlarına odaklanmış, birlikte işler ve bütünleşik hizmetlerin sunulacağı, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısının oluşturulması amaçlanmıştır.

2006 - 2010 dönemi bilgi toplumu stratejisinin uygulanma dönemine bakıldığında, önemli başarı hikayeleri göze çarpmaktadır. Bu dönemde gerçekleştirilen e-devlet projelerinden bazıları ulusal ve uluslararası çapta çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Örneğin Ulusal Yargı Ağı Projesi - UYAP ile bütün yargı süreçleri tamamen elektronik ortama taşınmıştır. Ayrıca vatandaşların kendileriyle ilgili dava süreçlerini SMS ile kolayca öğrenebilmeleri sağlanmıştır. UYAP’ın hayata geçirilmesiyle 2011 yılı itibariyle yaklaşık 1,6 milyar TL tasarruf elde edilmiştir.

Yerel ve mahalli seçimlerin hukuka uygun bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu olan Yüksek Seçim Kurulumuzun hayata geçirdiği Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi – SEÇSİS Projesi ile seçimlere ilişkin verilerin elektronik ortamda takibi mümkün hale getirilmiş ve böylelikle seçim sonuçları çok daha hızlı ve etkin bir şekilde kamuoyuna duyurulabilmiştir.

Birlikte çalışabilirlik açısından önemli diğer bir proje olan ve kamu kurumları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan e-Yazışma Projesi de Bakanlığımızca yürütülmektedir. Proje kapsamında elektronik yazışmalara ilişkin ortak bir standart geliştirilmiştir. Proje sayesinde kayıtlı elektronik posta altyapısının kullanımıyla yazışmaların mail alışverişi rahatlığında yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

Ülkemizin e-dönüşüm çalışmaları kapsamında önemli projelerden bir diğeri T.C. Kimlik Kartı Projesidir. Proje ile Tüm vatandaşlarımıza elektronik kimlik kartlarının dağıtılması ve kamu hizmetleri başta olmak üzere pek çok hizmete elektronik ortamda erişime imkan sağlanması amaçlanmaktadır. Projenin Ar-Ge süreçlerinin ve pilot uygulamasının da tamamlanması ile artık uygulama aşamasına gelmiş bulunuyoruz. 2013 yılı içinde ilk kimlik kartının verilmesini amaçlıyoruz. Çalıştay kapsamında ele alınacak elektronik kimlik kartına ilişkin Belçika deneyimlerini bu bakımdan önemsiyorum.

Bu ve benzeri pek çok bilgi ve iletişim teknolojileri projesine 2012 yılında yaklaşık 2,5 milyar TL ödenek ayrılmıştır. Türkiye, tüm AB üyesi ülkelerin birlikte karşılaştırmaya tabi olduğu e-devlet hizmetleri araştırmalarında AB ortalamaların üzerinde yer almaktadır. Özellikle özel sektöre yönelik pek çok kamu hizmetinin elektronik ortamda sunumunda erişilen seviye yüzde 100’e ulaşmış bulunmaktadır. Vatandaşlara yönelik hizmetlerde ise ortalama yüzde 90 civarında bir olgunluk seviyesine ulaşılmıştır.

Türkiye, önemli bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Kamunun da bu dönüşüm sürecine paralel bir şekilde değişmesi ihtiyacı, bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu dönüşüm sürecindeki temel araçlardan bir tanesi olan bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamuda daha etkin kullanılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Kamu kurumlarının etkin bir birlikte çalışabilirlik ortamına sahip olmaması ve bu alana ilişkin mevzuat düzenlemelerinin henüz beklenen seviyeye ulaşamamış olması da üzerinde önemle durmamız gereken konular arasındadır.

Değerli Konuklar,

Konuşmamın şu ana kadarki bölümünde e-Dönüşüm Türkiye Projesinin gelişim sürecini başarı ve başarısızlıklarıyla birlikte aktarmaya çalıştım. Yukarıda özetlediğim olumlu gelişmelerin pek çoğu e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin geniş yelpazesi ve vizyonu sayesinde gerçekleştirilmiştir. Hükümetimiz, başından beri e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin hem tasarlayıcısı hem de destekçisi olmuştur. Projenin ulusal düzeyde koordinasyonu görevi ise Devlet Planlama Teşkilatına verilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatımız, bir yıl kadar önce Kalkınma Bakanlığı’na dönüştürülerek daha üst düzeyde bir kurumsal yapıya kavuşturulmuştur.

Kalkınma Bakanlığı, bugüne kadar hazırladığı ve ülke çapında koordine ettiği bilgi toplumuna dönüşüm eylem planları ve Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisi’nden sonra bu alanda, yeni bir ulusal stratejinin hazırlık çalışmalarına başlamıştır. 2013 yılından itibaren uygulanması öngörülen yeni bilgi toplumu stratejisi, başta ülkemizin koşulları göz önünde bulundurularak, dünyadaki eğilimlere de uygun olacak şekilde hazırlanacaktır.

Bakanlığımız, yeni bilgi toplumu stratejisinin hazırlık sürecinde, Belçika’nın bilgi toplumuna dönüşüm vizyonunu ve bu konudaki uygulamalarından istifade edecektir. Bu Çalıştay kapsamında yapılacak olan tartışma ve değerlendirmeleri de bu bakımdan son derece önemsediğimi bir kez daha vurgulamak istiyorum. İnanıyorum ki, içinde bulunduğumuz bilgi çağında, ülke deneyimlerinin en üst seviyede paylaşılması da çağımızın bir gereği olmalıdır.

2000’li yılların başından bu yana, ortak aklın sonucu olarak, bilgi toplumuna dönüşüm konusundaki politika ve stratejilerde uyum ile başlayan birlikteliğin, bu şekilde bilgi alışverişleriyle devam ediyor olmasının, ülkeler arası dayanışmaya imkân vermesi ve çeşitli işbirliği fırsatları sunması açısından çok önemli bir husus olduğuna inanıyorum.

Ayrıca, yine inanıyorum ki, Belçika’nın da bu etkinlik ve bundan sonraki benzer ortak çalışmalarda Türkiye deneyiminden elde edeceği pek çok değişik bakış açısı ve yenilik olacaktır. Çünkü, Türkiye’nin genç nüfusu ve dinamik ekonomisi, bilgi toplumuna dönüşümün yenilikçi ve dinamik geleceği ile örtüşmektedir.

Değerli Konuklar,

Sözlerime son vermeden önce, bu Çalıştayın düzenlenmesine katkıda bulunan Belçika Federal e-Devlet Kurumu (FEDICT) ile Bakanlığımız Bilgi Toplumu Dairesi çalışanlarına teşekkür ediyor, gerek Belçika’dan, gerekse ülkemizden çalıştaya katılan değerli konuklarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

 
 
 
 
 
    Her Hakkı Saklıdır