anasayfa anasayfa anasayfa anasayfa anasayfa  
• Uluslararası Girişimcilik Merkezi Açılış Toplantısı
ULUSLAR ARASI GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ AÇILIŞ TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 05.06.2013, İSTANBUL
 
Değerli Katılımcılar hepinize saygılarımı sunarak konuşmama başlamak istiyorum.
 
Dünyada ekonomik krizin etkilerinin devam ettiği bu günlerde çok önemli bir gündemle girişimcilik ve girişimcilik ekosistemi hakkında tartışmalar yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Girişimciliğe geçmeden önce dünyadaki gelişmeleri makro bir yaklaşımla değerlendirmek istiyorum.
 
Dünyada küresel ekonomik bütünleşme giderek artmaktadır. Önümüzdeki dönemde yükselen ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki karşılıklı bağımlılık giderek artacak ve çeşitlenecektir. Bu kapsamda bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler ile bilgiye dayalı üretim ekonomisi ekonomik büyümenin temel belirleyici gücü olmaktadır. ABD dünyanın yenilik merkezi olmaya devam etmektedir. Teknolojik gelişmelerin giderek Çin, Hindistan ve Brezilya gibi yükselen ekonomilerde yoğunlaşmaya başlaması dünyanın yeniden şekillenmesinde belirleyici unsur olarak öne çıkmaktadır. 
 
Hepimizin bildiği gibi günümüzde bilim, teknoloji ve yenilik alanında yapılan atılımlar ülkelere rekabet üstünlüğünü ve sürdürülebilir sosyo-ekonomik gelişmeyi sağlamaktadır. Bugün Dünyada girişimcilik, Ar-Ge ve yenilik alanında başarılı olan ülkeler ekonomik istikrarlarını sağlamış durumdalar ve ekonomik krizlerden daha az etkilenmektedirler.  Teknoloji üretenler ve bu teknolojiyi ürüne dönüştürenler gelişmiş ülkeler olarak dünyada lider pozisyonlara oynamaktadırlar. Bu nedenle, girişimciliğin geliştirilmesi, araştırma kapasitesinin, Ar-Ge ve yenilik bilincinin ve üniversite-sanayi işbirliğinin arttırılması ülkemizin öncelikli kalkınma hedefleri arasında yer almaktadır.
 
Ülkemizdeki girişimcilerin çok büyük bir kısmı KOBİ ağırlıklı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunlar ekonomik büyümede, rekabetçiliğin artmasında, yeni teknoloji üretiminde, işsizliğin ve yoksulluğun azaltılmasında, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasında ve uluslararası rekabette önemli etkileri bulunmaktadır. Görüleceği gibi girişimcilik konusu bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutları bulunan bir politika alanıdır.
 
Değerli Katılımcılar, şimdi de ülkemizdeki duruma da kısaca değinmek istiyorum.
 
Hükümetimiz,  girişimcilere ve KOBİ’lere yönelik önemli hizmet ve destekler sağlamaktadır. Vergisel teşvikler, kredi, Ar-Ge ve proje destekleri gibi finansman destekleri, girişimcilik destekleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin yapımı, ihracata yönelik destekler ülkemizde kamu kurumları tarafından sağlanan önemli desteklerdir. Bu desteklerin nitelik ve niceliklerinde Hükümetimiz döneminde çok önemli artışlar sağlanmıştır. Bundan sonraki süreçte bu desteklerin etkilerini inceleyerek ve özel sektörün ihtiyaçlarını tespit ederek kamu desteklerini daha da verimli ve etkili hale getireceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki uluslararası rekabet sadece özel sektörün yapabileceği bir şey değil. Ona hizmet ve destek sağlayan kamu ile sivil toplum kuruluşlarının da en az gelişmiş ülkelerdeki muadilleri kadar rekabetçi olması gerekir. 
 
Dokuzuncu Kalkınma Planı Döneminde (2007-2013) girişimcilik alanında birçok önemli gelişmeler sağlandı. Bunlardan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum:
 
 • Plan döneminde KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, Esnaf ve Sanatkârlar Stratejisi ve Eylem Planı ile Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı uygulamalarına devam edildi,
 • Girişimcilik Konseyi kuruldu 
 • Kalkınma Ajansları kuruldu, 
 • KOSGEB proje bazlı destek sistemine geçti ve hizmetler sektörlerini de kapsadı,
 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekno-girişim Sermaye Desteği uygulamalarına başladı, 
 • Bölgesel teşvik sistemine geçildi,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Organize Sanayi Bölgeleri uygulamaları geliştirildi, buralara sağlanan kaynaklar önemli ölçüde artırıldı.
 • 5746 Sayılı yasa ile Özel Sektör Ar-Ge Merkezlerine önemli teşvikler getirildi.
 • Üniversite Araştırma Merkezleri uygulamaları başlatıldı,
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu çıkartıldı,
 • Devlet desteklerinde önemli artışlar sağlandı.
Değerli misafirler,
 
KOBİ’lere ve girişimciliğe verdiğimiz önem çerçevesinde 10. Kalkınma Planı hazırlıklarında Bakanlık olarak “KOBİ’ler ve Esnaf Sanatkârların Güçlendirilmesi” ve “Girişimciliğin Geliştirilmesi” olmak üzere iki ayrı özel ihtisas komisyonu kurduk. Her iki çalışma da geniş katılımlı bir şekilde tamamlandı. Biz ülkemizin kalkınmasının girişimcilik ve yenilikten geçtiğine inanıyoruz. Bu yüzden 10. Kalkınma Planında girişimcilik, yenilik ve KOBİ’ler önemli bir yer almaktadır. Önümüzdeki dönemde KOBİ’lerin yenilik ve Ar-Ge kapasiteleri, finansmana erişimleri ve kurumsallaşmaları bizim için öncelikli alanlar arasında yer almaktadır.
 
Değerli katılımcılar,
 
Konuşmamın bu kısmında özel sektör işbirliği ile hazırlanan Girişimcilik Merkezi projesine değinmek istiyorum. Wodafone’nun önemli katkılarıyla projenin katılımcı bir şekilde hazırlanması, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının projenin içinde olması ve uluslar arası boyutu; çalışmayı bizler için çok daha önemli hale getirmektedir.  
 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın uluslararası alanda faaliyet gösteren bir birimi olarak İstanbul’dan çalışmalarını yürütmek üzere Bakanlık olarak da kuruluşuna destek verdiğimiz ve etkin çalışmasını beklediğimiz UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi’nin böyle bir projede yer alması da bizi memnun etmiştir. Bu merkez, kalkınma faaliyetlerinde yenilikçi bir anlayışın ürünü.  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve UNDP işbirliğinde, kalkınma çalışmalarına hem ülkemiz, hem dünya çapında özel sektörü dâhil eden bir modeli hayata geçiriyor. 
 
Sözlerime son verirken böyle bir projenin hazırlanmasında katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyor ve projenin başarılı bir şekilde yürütülerek ülkemiz, bölgemiz ve bütün dünya için hayırlı olmasını temenni ediyorum.
 
 
 
 
 
 
 
    Her Hakkı Saklıdır