anasayfa anasayfa anasayfa anasayfa anasayfa  
• Bakan Yardımcımız Mehmet CEYLAN, UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi Konferansına Katıldı
Bakan Yardımcımız Mehmet CEYLAN, UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi ve TOBB işbirliği ile İstanbul’da 13 Haziran 2013 Perşembe günü düzenlenen ‘Özel Sektör ve Mesleki Eğitim’ konulu konferansta bir konuşma yaptı.
 
  

Ülkelerin rekabet gücü sahip oldukları fiziksel sermaye düzeyi ile değil, beşeri sermayelerinin niteliğiyle ölçülmeye başlanmıştır. Eğitime ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinden sorumlu olan eğitim kurumlarına atfedilen önem artmıştır. Eğitimli insan verimlilik ve üretkenlik açısından en önemli sermaye biçimi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, sürekli gelişen ve değişen iş yaşamının gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklerin gençlerimize kazandırılması önem arz etmektedir. Bu noktada mesleki ve teknik eğitimin önemi de ön plana çıkmaktadır.
 
Hükümetimizin mesleki eğitime verdiği önemi göstermesi bakımından; bazı çalışmalara kısaca değinmek isterim.
 
2011-2012 eğitim ve öğretim döneminde üniversiteye girişte katsayı uygulamasını kaldırdık. Mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretim içindeki payını 2002-2003 öğretim yılındaki %35,8 seviyesinden 2012-2013 eğitim öğretim yılında %51’e çıkardık.
 
Ayrıca; eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin ve yaygın biçimde kullanabilmesi amacıyla FATİH projesini başlattık.
 
Özel sektörün mesleki ve teknik eğitimi desteklemesi için de çeşitli yasal düzenlemeler yaptık. Örneğin; Organize Sanayi Bölgesi Yönetimlerinin bu bölgelerde özel mesleki ve teknik eğitim kurumları açmasını teşvik etmek için bu okullara, 2013 yılı itibariyle tekstil, makine teknolojisi gibi belli bölümler itibariyle öğrenci başına yıllık 3.500 TL ile 5.000 TL arasında değişen miktarlarda mali destek sağladık.
 
2002-2003 öğretim döneminde toplam 3.575 mesleki ve teknik okuldan sadece 11’i özel iken, 2012-2013 öğretim döneminde ise toplam 6.204 mesleki ve teknik okuldan 126’sının özel olduğunu görmekteyiz. Bu teşvik uygulaması ile bu sayının daha da artacağına inanmaktayız.
 
Bunlara ilave olarak özel sektör temsilcileri ve kamudaki ilgili paydaşların katılımıyla bu alanda yaşanan bazı sorunların çözümüne ve gelecek vizyonuna yönelik “İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Stratejisi ve Eylem Planı”nı hazırlayarak uygulamaya koyduk. Ayrıca; Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimi geliştirmek için AB destekli yürütülen 2013-2017 yıllarını kapsayan Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi hazırlık çalışmalarının da devam ettiğini belirtmek isterim.
 
Biz, eğitimin önemini, Kalkınma Planları, OVP, Yıllık Program gibi temel politika belgelerinde hep vurguladık. Bu alanda önemli ilerlemeler kaydettik. Hâlihazırda çalışmaları devam eden Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) eğitimle ilgili 2 temel öncelik öngörmekteyiz. Bunlardan birincisi “eğitimde kalite odaklı bir dönüşümü” gerçekleştirmektir. İkincisi de eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyumun daha da artırılmasıdır. Bu kapsamda; nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde uygulamalı eğitime ağırlık vereceğiz. Ayrıca; özel kesimin, mesleki eğitim sürecine daha aktif katılımının özendirilmesine yönelik politikalar da öngörmekteyiz.
 
Bugün kamu sektörünün ve özel sektörün önemli temsilcilerin yer aldığı bu konferans, mesleki eğitim ile istihdam piyasası arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi bakımından önemli bir adımdır. Keza, 2011 yılının Mart ayında açılışı gerçekleştirilen UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi ile de sivil toplum kuruluşları, işgücü piyasası ve mesleki eğitim veren kurumlarımız ortak bir amaç etrafında bir araya gelmişler ve beraber çalışma kültürünün en güzel örneklerinden birini sergilemişlerdir ve sergileyeceklerdir.
 
Son olarak vurgulamak gerekirse; Türkiye 2023 Vizyonu kapsamında benimsenen “dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme” hedefinin gerçekleştirilmesinde, en güçlü girdilerinden ve araçlarından birini yine eğitim alanı oluşturacaktır. Bu doğrultuda; Hükümet olarak önümüzdeki dönemde de eğitime verdiğimiz önem ve destek artarak devam edecektir. Başlatmış olduğumuz faaliyetler ve çalışmalar duraksamadan sürdürülecektir. 
 
 
 
    Her Hakkı Saklıdır